Video: Jahresrückblick 1995 - Dayton-Abkommen unterzeichnet

Video Jahresrückblick 1995 - Dayton-Abkommen unterzeichnet

Jahresrückblick 1995  Dayton-Abkommen

18.11.2010 15:44 Uhr


Darstellung: